Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

Streda 09.04.2014

 

18.00 – 19.30 

Registrácia 

Štvrtok 10.04.2014

 
Od 8.00  Registrácia
09.15 - 10.00   Otvorenie konferencie
 

Dr.h.c. prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD.
rektorka Žilinskej univerzity v Žiline

 

JUDr. Maroš Šefčovič, PhD.
Podpredseda Európskej komisie zodpovedný za medziinštitucionálne vzťahy a administratívu - videopozdrav

 

Doc. Ing. Branislav Hadzima, PhD.
Žilinská univerzita v Žiline, Výskumné centrum ŽU

10.00 – 10.20  Prestávka
10.20 – 12.30 Rokovací blok na tému: Univerzitné vedecké parky a výskumné centrá v Slovenskej republike
 

Centrum aplikovaného výskumu nových materiálov a transferu technológií
prof. RNDr. Jaromír Pastorek, DrSc.
Slovenská akadémia vied

 

Univerzitný vedecký park pre biomedicínu Bratislava
prof. RNDr. Jaromír Pastorek, DrSc.
Slovenská akadémia vied

 

Výskumné centrum progresívnych materiálov a technológií pre súčasné a budúce aplikácie „PROMATECH“
prof. RNDr. Ján Dusza, DrSc.
Slovenská akadémia vied - Ústav materiálového výskumu SAV

 

Výskumné centrum Žilinskej univerzity
doc. Ing. Branislav Hadzima, PhD.
Žilinská univerzita v Žiline

 

Univerzitný vedecký park „CAMPUS MTF STU“ – CAMBO
Prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík
Slovenská technická univerzita v Bratislave 

 

Univerzitný vedecký park TECHNICOM - poslanie, formovanie, štruktúra a dopady
Doc. RNDr. Anton Lavrin, CSC.
Technická univerzita Košice

 

Martinské centrum pre biomedicínu BioMed Martin
prof. MUDr. Ján Danko, PhD.  
Univerzity Komenského v Bratislave - Jesseniova lekárska fakulta v Martine

 

Univerzitný vedecký park STU Bratislava        
Mgr. Martin Špaček
Slovenská technická univerzita v Bratislave

12.30 – 14.00  Obed
14.00 – 15.00  Rokovací blok na tému: Univerzitné vedecké parky a výskumné centrá v Slovenskej republike
 

Vybudovanie výskumného centra „AgroBioTech“
prof. Ing. Marián Brestič, CSc.
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

 

Univerzitný vedecký park Žilinskej univerzity
doc. Ing. Michal Zábovský, PhD.
Žilinská univerzita v Žiline

 

Univerzitný vedecký park Univerzity Komenského v Bratislave
Ing. Oleg Cvik
Univerzita Komenského Bratislave

 

Medicínsky univerzitný vedecký park v Košiciach (MediPark, Košice)     
prof. MUDr Ružena Tkáčová, DrSc.
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

15.00 – 15.20  Prestávka
15.20– 17.30  Rokovací blok na tému: Špičkové pracoviská výskumu a vývoja v Českej republike
 

CEITEC Středoevropský technologický institute
Mgr. Roman Badík Masarykova Univerzita, 
CEITEC - Středoevropský technologický institut, Brno

 

IT4Innovations národní superpočítačové centrum  
Ing. Martin Palkovič, PhD.
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 

 

Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace (CxI)
doc. Ing. Petr Tůma, CSc. 
Technická univerzita v Liberci - Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace    

 

Nové lasery pro průmysl a výzkum
Ing. Tomáš Mocek, PhD.
Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.

 

Regionální materiálově technologické výzkumné centrum
prof. Ing. Miroslav Kursa, CSc.
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství

 

Centrum rozvoje strojírenského výzkumu     
Prof. Ing. Miroslav Václavík, CSc.
VÚTS Liberec, a.s.

 

Centrum výzkumu a využití obnovitelných zdrojů energie
Prof. RNDr. Vladimír Aubrecht, CSc. 
Vysoké učení technické v Brně - Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií 

 

Centrum bezpečnostních, informačních a pokročilých technologií (CEBIA-Tech)
Prof. Ing. Vladimír Vašek, CSc. 
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně - Fakulta aplikované informatiky

 

NETME Centre (Nové technologie pro strojírenství)
Ing. Peregrina Štípová 
Vysoké učení technické v Brně

20.00  Spoločenský večer 

Piatok 11.04.2014

 
09.15 – 10.30  Rokovací blok na tému: Podpora spoločných výskumno-vývojových pracovísk akademického  a podnikateľského sektora zo zdrojov EÚ
 

Výskumné centrum systémov dopravnej telematiky
Anna Cerovská,
Dipl.Ing BETAMONT, s.r.o.

 

Využitie ŠF pre podporu špičkového výskumu v oblasti nových materiálov a technológií  pre energetiku a strojárstvo    
Ing. Peter Brziak, PhD
Výskumný ústav zváračský - Priemyselný inštitút SR, Bratislava

 

Nanotechnológie v textile a výskum inteligentných odevov
Ing. Jozef Šesták, CSc
VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r.o. 

 

Podpora výskumných aktivít v doprave za pomoci štrukturálnych fondov EÚ
Ing. Ľubomír Palčák
Výskumný ústav dopravný, a.s.

 

Výskum technológie špeciálnych typov PP vlákien - projekt "FIBROVYS"        
Ing. Zimány Vladimír
Chemosvit Fibrochem, a.s.

10.30 – 10.50 Prestávka
10.45 – 11.15 Rokovací blok na tému: Aktuálne otázky riadenia a administrácie projektov podporených zo štrukturálnych fondov EÚ
 

Efektívna administrácia projektov podporených zo štrukturálnych fondov EÚ
Ing. Ľubomír Pepucha, PhD.
Žilinská univerzita v Žiline

11.15 – 11.30 Ukončenie konferencie a záverečné slová
11.30 – 13.30  Obed 
   

 

TOPlist